Pedagogik

På Kasper har vi en väl genomtänkt och planerad verksamhet som utgår från läroplanen för förskolan (Lpfö 18), skolverkets riktlinjer, föräldrarnas delaktighet, barnen och barngruppens behov.

Vårt mål är att det ska vara en rolig, trygg och lärorik verksamhet på Kasper, vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Här skapas trygghet som ska ge barnen möjlighet att vara modiga, solidariska och som stärker deras självtillit. Med ett lustfyllt lärande som inspirerar och skapar glädje, vill vi tillsammans utforska och stimulera barns utveckling och lärande.

För att lättare kunna tillgodose det enskilda barnets behov arbetar vi i mindre grupper. Här är barnen indelade efter sin utveckling och sina behov. Arbetet knyts ofta ihop med ett tema som sträcker sig över en längre tidsperiod. Målsättningen med det är att barnen skall få fördjupa sig i något som fångar deras intresse.

 

Vår vision – alla barn ska lyckas!

Vår värdeord är:

Respekt – Vi respekterar varandras olikheter och tar hänsyn till allas olika åsikter. Vi delar med oss och lyssnar på varandra. 

Lustfyllt – Vi ska ha roligt och glädjas tillsammans. 

Trygghet – Alla ska känna sig trygga med att gå till förskolan och ingen ska känna sig utanför. 

 

Vår barnsyn

Vi arbetar mot ett gemensamt förhållningssätt, där vi sätter barnen i centrum. Vi ser barnet som kompetent, rikt och kreativt. Varje barn har egen kraft, lust att växa, utvecklas och lära. Barnens erfarenheter och intressen ligger till grund för vårt utforskande arbetssätt. Vi ser till att ge barnen utrymme för delaktighet och inflytande över sin egen vardag. Barns inflytande över utbildningen ska finnas med i allt vi gör!

 

Tyra

Vi använder oss av ett dokumentationsverktyg som heter Tyra. Det är en app som är utvecklad för förskolor. Där kan ni se våra dagliga aktiviteter och utflykter i bloggen. Verktyget används för att synliggöra barnens intressen och förmågor. Där hittar ni vårdnadshavare all aktuell information som finns från Kasper förskola på ett enkelt och smidigt sätt.

Läs mer om Tyra här